logo drbexperten

Email-disclaimer

Dit is een vertrouwelijk e-mailbericht.

Van berichten verzonden naar dit e-mailadres gaan wij ervan uit dat zij een professioneel karakter hebben. Hebt u dit bericht per vergissing ontvangen? Gelieve dit te melden aan de afzender (via e-mail) en het bericht dan te vernietigen.
Het is verboden dit bericht te kopiƫren of de inhoud ervan aan een derde door te geven.
Er bestaat geen volledige veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van elektronische berichten. De afzender kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van of in het kader van elektronische communicatie.

Disclaimer

De website van De Roover & Boeykens is puur informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Privacybeleid

Beginselen

Als bouwkundig schade-expert verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten, belanghebbenden bij de expertiseopdracht en onze partners. Wij waarderen dat u ons uw vertrouwen schenkt en hechten dan ook veel belang aan de bescherming van uw privacy.

Persoonsgegevens verwerken betekent: verzamelen, bewaren, gebruiken, wijzigen, meedelen of wissen van gegevens.

Onze medewerkers moeten specifieke discretieverplichtingen naleven. Bovendien waken wij er voortdurend over dat wij aan alle voorschriften over gegevensbescherming voldoen.

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

1.1. Gegevens die wij van u kregen

Wij kunnen persoonsgegevens die wij van u kregen, verwerken zoals:

persoonsinformatie (zoals uw naam en geboortedatum) contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres) bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer) informatie over verzekeringen (zoals een (eerdere) verzekeraar, inclusief schadelast) gegevens over uw gebruik van onze websites (via cookies, bijvoorbeeld)

1.2. Gegevens die wij van derden kregen

Wij kunnen informatie krijgen van derden (zoals overheden, verzekeraars en aan het expertisedossier gerelateerde partijen).

Het gaat om informatie die relevant is om schadegevallen te behandelen en bouwkundige schade-expertise uit te voeren.

1.3. Doeleinden van de gegevensverwerking

1.3.1. Beperkt tot specifieke doeleinden

Wij gebruiken uw gegevens om het schadegeval / de expertiseopdracht te behandelen, voor de doeleinden die we u hebben meegedeeld toen we de gegevens verzamelden of omdat we wettelijk verplicht zijn.

1.3.2. Verwerking om polissen en schadegevallen te behandelen

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om:

de klantenrelatie te beheren, diensten te verlenen, schadegevallen te behandelen, facturen op te maken, vragen te beantwoorden, technische ondersteuning te bieden .

1.3.3. Verwerking om fraude te voorkomen

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om misbruik en verzekeringsfraude te voorkomen.

1.3.6. Verwerking voor marketingdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden.

1.4. Uitwisseling van gegevens met derden

Wanneer dat vereist is, kunnen wij ook relevante bijkomende gegevens verkrijgen van of delen met overheden, privƩverzekeraars, (her-)verzekeraars, sociale zekerheidsinstellingen en bemiddelaars of andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de behandeling van een schadegeval (zoals gegevens van verzekeraars over de schadehistoriek of gegevens verkregen door dataverrijking).

1.5. Doorgeven van gegevens aan andere derden

Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld wanneer de overheden daarom vragen).

1.6. Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u ons een brief of email schrijven met een kopie van uw identiteitskaart.

U kunt gewoon vragen om onjuiste of onvolledige informatie te laten verbeteren of aan te vullen.

U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen behalve wanneer de geldende wetten en regels ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren.

U mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken.

Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Dat heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van uw eerdere toestemming.

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

1.9. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens slechts voor zolang dat nodig is. Wij zijn gebonden aan een archiveringsplicht van minimaal vijf jaar.

1.10. Wijzigingen aan deze informatie over gegevensverwerking

Ons privacybeleid wordt steeds actueel gehouden. De versie op onze website is steeds de meest recente versie.

2. Gegevensbeveiliging

2.1. Geheimhouding

Wij behandelen uw gegevens (zoals details over polissen en schaderegeling) als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen de noodzakelijke maatregelen inzake gegevensbescherming.

Contactgegevens

Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij:
Tim Boeykens, De Roover & Boeykens bvba

De Roover & Boeykens bvba

icoon Emile Dancolaan 1

2050 Antwerpen

T| 03/ 233 42 57

F| 03/ 231 67 82

info@drbexperten.be

drbexperten.be

BTW-nummer| BE 0818.124.427grijze lijnopeningsuren kantoor:

Maandag tot en met vrijdag: 9u tot 12u en 13u tot 16u.